REGULAMIN IMPREZ. COVID 19

REGULAMIN REZERWACJI WEJŚCIÓWEK ORAZ UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU „ZWYCIĘSKIE BITWY”.

 I REZERWACJA WEJŚCIÓWEK

 1. Rezerwacja wejściówek odbywa się telefonicznie pod numerem…………………………oraz mailowo pod adresem………………………………………………………………( uzupełniane w zależności od miejscowości, w której odbywa się koncert)
 2. Z uwagi na obecnie panujące obostrzenia oraz w związku z ogłoszonym stanem pandemii wejściówki uprawniające do udziału w Wydarzeniach są imienne.
 3. Rejestrując się na Wydarzenie – uczestnik podaje imię, nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego (lub adres e-mail).
 4. Na stronie towarzystwopatriotyczne.org znajduje się również niniejszy regulamin oraz wzór oświadczenia o stanie zdrowia (którego wypełnienie jest niezbędne do wzięcia udziału w Wydarzeniu) do zapoznania się i ewentualnego wydruku.
 5. Liczba wejściówek jest ograniczona (w związku z koniecznością ograniczenia liczby widzów uczestniczących jednocześnie w Wydarzeniach) i dostosowana do obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 6. W sytuacji, gdy do momentu rozpoczęcia Wydarzenia Organizatorowi pozostanie pula wejściówek – możliwe będzie wzięcie udziału bez wcześniejszej rezerwacji – po wypełnieniu formularza zawierającego dane opisane w punkcie 3.
 7. Rezerwacja wygasa w ciągu 15 minut od rozpoczęcia Wydarzenia. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, osoby spóźnione muszą liczyć się z możliwością iż nie będą mogły uczestniczyć w Wydarzeniu.
 8. Rezygnacji z udziału lub zmiany podanych danych kontaktowych należy dokonywać telefonicznie pod numerem………………….. lub wysyłając informację na adres mailowy w terminie do dnia poprzedzającego Wydarzenie.

II WSTĘP NA TEREN WYDARZENIA

 1. Wstęp na teren Wydarzenia odbywa się poprzez stawienie się w oznaczonej strefie wejściowej Dziedzińca i polega na:
 2. Weryfikacji rezerwacji przez obsługę Wydarzenia,
 3. Przekazaniu obsłudze podpisanego wcześniej oświadczenia o stanie zdrowia lub podpisaniu oświadczenia o stanie zdrowia,
 4. Wykazaniu posiadania maseczki ochronnej.
 5. Oświadczenie o stanie zdrowia o którym mowa w rozdziale I punkt 4 oraz rozdziale II punkt 9.b) można wydrukować samodzielnie i po wypełnieniu i podpisaniu przynieść na Wydarzenie – lub wypełnić i podpisać na miejscu Wydarzenia.
 6. Oświadczenie na miejscu Wydarzenia wypełnia się pojedynczo, w miejscu do tego wyznaczonym oraz w sposób wskazany przez obsługę – w celu zapewnienia bezpieczeństwa procedury wejścia na teren Wydarzenia i zbierana ww. oświadczeń.
 7. Uczestnik Wydarzenia który nie przyniesie wypełnionego oświadczenia – powinien stawić się na miejscu Wydarzenia z min. 20 minutowym wyprzedzeniem (w związku z koniecznością wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia w miejscu Wydarzenia).
 8. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do dezynfekcji rąk przed wejściem na teren Wydarzenia.
 9. Po opuszczeniu terenu Wydarzenia – każdorazowe kolejne wejście na teren Wydarzenia:
 10. możliwe jest po poddaniu się dezynfekcji rąk,
 11. możliwe jest wyłącznie w przypadku gdy są wolne miejsca na widowni.
 12. Organizator zobowiązany jest odmówić wstępu na teren Wydarzenia:
 13. osobom nie posiadającym maseczki,
 14. osobom które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 9. Regulaminu.
 15. osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 16. osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe.
 17. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

III INFORMACJE DLA WIDZÓW

 1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Na terenie Wydarzenia obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Każdy uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej.
 3. Na miejscach wyznaczonych dla widowni obowiązuje zasada zachowania bezpiecznego odstępu i zajmowania jedynie miejsc ściśle wskazanych przez obsługę, przy czym udostępnione zostanie max. 150 miejsc. Przypominamy również o zachowaniu bezpiecznego dystansu między uczestnikami Wydarzenia przed i po Wydarzeniu (2 m). 
 4. Obowiązek zachowania dystansu na widowni nie dotyczy widza, który:
 5. uczestniczy w Wydarzeniu z dzieckiem do 13. roku życia,
 6. jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności bądź potrzebie kształcenia specjalnego,
 7. ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie i uczestniczy w Wydarzeniu z opiekunem
 8. uczestniczy w Wydarzeniu z osobami, z którymi wspólnie zamieszkuje lub gospodaruje
 9. Wszystkich widzów dotyczy obowiązek ustawiania się w kolejkach z zachowaniem dystansu 2 metrów, z wyjątkiem widzów wymienionych w pkt. 21.
 10. Podczas Wydarzenia należy stosować się do zaleceń obsługi co do sposobu:
 11. zajmowania miejsc,
 12. opuszczania terenu
 13. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich innych zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz odpowiednich służb jaki i poleceń Organizatora oraz służb porządkowych.
 14. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Wydarzenia obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu
 15. Organizator utrwala również przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji NCK oraz Wydarzenia obecnie i przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na Terenie Wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 16. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik w pełni zdaje sobie sprawę z możliwego ryzyka zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia spowodowanego wirusem SARS-CoV-2, wynikającego z udziału w Wydarzeniu z udziałem publiczności podczas trwania epidemii.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie trwania Wydarzenia
 18. Na terenie Wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 19. Widzowie nie stosujący się do poleceń obsługi widowni w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu lub stwarzania zagrożenia dla innych widzów, zostaną poproszeni o opuszczenie miejsca Wydarzenia
 20. Organizator niniejszym informuje, że spoczywa na nim prawny obowiązek udostępnienia listy uczestników Wydarzenia i pracowników obsługujących Wydarzenie odpowiednim służbom – Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w związku z czynnościami podejmowanymi przez te służby w celu zwalczania epidemii, na ich żądanie.

IV ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE WYDARZENIA:

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Wydarzeniu oraz porządek podczas trwania Wydarzenia, poprzez m.in.:
 2. Zapewnienie pracowników obsługi porządkowej
 3. udostępnienie pomocy medycznej
 4. udostępnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego i zapewnienie środków do mycia w toaletach
 5. zapewnienie Środków do dezynfekcji przy wejściu na teren Wydarzenia.
 6. Zabrania się:
 7. wnoszenia napojów alkoholowych,
 8. niszczenia urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Wydarzenia,

 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
 2. na stronie internetowej towarzystwopatriotyczne.org
 3. przy wejściu na teren Wydarzenia,
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie trwania Wydarzenia.
 5. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Wydarzenia oraz bezpieczeństwa uczestnikom Wydarzenia.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ……………. 2020 roku
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 9. Załącznikami do regulaminu są:
  1. klauzula informacyjna
  2. wzór oświadczenia o stanie zdrowia

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Organizator……………………………………………………………………………………………………………………………………………… informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku
z uczestnictwem w Wydarzeniach organizowanych w ramach programu „Zwycięski rok dwudziesty!” oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest……………………………………………………………..
 2. kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail……………………………………………………………………
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku, Imienia, nazwiska, numeru telefonu lub/i adresu e-mail oraz informacji o stanie zdrowia przetwarzane będą na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (dane osobowe znajdujące się w oświadczeniu o stanie zdrowia
   i nie stanowiące danych szczególnych kategorii – w postaci Imienia, nazwiska, numeru telefonu),
  2. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu umożliwienia udziału w wydarzeniu oraz promocji Wydarzenia na podstawie Regulaminu (dane osobowe w postaci Imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz wizerunku),
  3. 9 ust. 2 lit. i) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości
   i bezpieczeństwa opieki (dane osobowe w postaci informacji o stanie zdrowia).
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora – w tym usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, oraz podmioty uprawnione do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa w tym Główny Inspektorat Sanitarny,
 5. Pani/Pana dane osobowe:
  1. znajdujące się w oświadczeniu o stanie zdrowia i nie stanowiące danych szczególnych kategorii – w postaci Imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz informacji o stanie zdrowia przetwarzane będą przez Administratora przez 2 tygodnie od daty Wydarzenia a następnie zostaną usunięte,
  2. Umożliwiające udział w Wydarzeniu na podstawie Regulaminu – w postaci Imienia, nazwiska, adresu e-mail przetwarzane będą nie dłużej niż do dnia następującego po dniu Wydarzenia,
  3. W postaci zarejestrowanego podczas wydarzeń wizerunku przetwarzane będą przez cały okres realizacji promocji Wydarzenia,
  4. w postaci informacji o stanie zdrowia – stanowiące szczególną kategorię danych przetwarzane będą przez Administratora przez 2 tygodnie od daty Wydarzenia a następnie zostaną usunięte.
 6. ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
  – z wyjątkiem tych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit i) RODO lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. podanie danych osobowych w tym danych o stanie zdrowia jest obowiązkowe a ich niepodanie będzie skutkować niemożliwością udziału w Wydarzeniach.