RODO

Szanowni Państwo,

przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) zobowiązują nas do przekazania Państwu informacji na temat sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane.

Administratorem danych jest FUNDACJA JANA PIETRZAKA „TOWARZYSTWO PATRIOTYCZNE”, ul. Królewicza Jakuba 84b, 02-956 Warszawa (dalej: Fundacja)

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych proszę o przesłanie wiadomości pod adres kontakt@towarzystwopatriotyczne.org

Przetwarzamy następujące rodzaje danych:

Kategorie danych Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Planowany okres przetwarzania
Dane usługodawców, świadczących usługi na rzecz Fundacji Realizacja umów, zabezpieczenie możliwości dochodzenia roszczeń przez Fundację, zabezpieczenie możliwości obrony przed roszczeniami kontrahentów art. 6 ust. 1 pkt b RODO

art. 6 ust. 1 pkt f RODO

5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności z tytułu zobowiązania podatkowego wynikającego z umowy zawartej z danym kontrahentem
Dane darczyńców Przyjmowanie darowizn gotówkowych art. 6 ust. 1 pkt b RODO 5 lat licząc od końca roku, w którym powstał dokument księgowy związany z darowizną
Adresy e-mail usługodawców, darczyńców i sympatyków Utrzymanie kontaktu, pozyskanie wsparcia w realizacji przyszłych projektów Fundacji art. 6 ust. 1 pkt f RODO 10 lat licząc od daty ostatniego kontaktu mailowego

 

Podanie wskazanych wyżej danych nie jest wymagane przepisami prawa, niemniej odmowa ich podania może uniemożliwić nam zawarcie umowy, uniemożliwić wykonanie obowiązków wynikających z już zawartej z Państwem umowy, bądź uniemożliwić dokonanie innej czynności, której Państwo od nas oczekują.

W zależności od kontekstu naszych kontaktów Państwa dane będziemy możemy powierzać firmie zajmującej się obsługą księgową Fundacji oraz firmie obsługującej skrzynkę e-mail.

Z uwagi na charakter systemów komputerowych wykorzystywanych przez podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Państwa danych, dane te mogą być przekazywane do państw trzecich, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, w tym do Stanów Zjednoczonych.

Przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo sprostowania lub uzupełnienia danych, jeżeli nie odpowiadają one rzeczywistości,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku gdy są one przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu Fundacji.